สินเชื่อกรุงไทยธนวัฎ
วันนี้ ถ้าคุณมีเงินเดือนผ่านบัญชีกับธนาคารกรุงไทย และต้องการใช้วงเงินสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ท่านสามารถใช้บริการสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏและธนวัฏพิเศษ ผนวกประกันชีวิตกลุ่ม เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายจิปาถะ เป็นวงเงินหมุนเวียนดอกเบี้ยถูกในระบบสถาบันการเงิน คิดดอกเบี้ยตามวงเงินใช้จริง
ลักษณะของบริการ
วงเงินสำรองพร้อมใช้ยามฉุกเฉิน เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการเงิน และ ช่วยบรรเทาปัญหาทางการเงินของท่านเมื่อยามจำเป็น ให้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของเงินเดือน และพิเศษสำหรับหน่วยงานที่ทำข้อตกลงสินเชื่อสวัสดิการกับธนาคาร พิจารณาวงเงินกู้สูงสุดถึง 10 เท่าของเงินเดือน
สะดวก สบาย ไม่ใช้วงเงิน ไม่เสียดอกเบี้ย ในระหว่างเดือนชำระเพียงดอกเบี้ยเท่านั้นและชำระคืนเงินต้นได้ตามต้องการ บริการสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำสุดในระบบสถาบันการเงิน สมัครสินเชื่อ ใช้บริการครั้งเดียว สามารถใช้วงเงินได้นานตราบที่ยังมีเงินเดือนผ่านธนาคาร โดยสามารถใช้บุคคลในหน่วยงานเดียวกันเป็นผู้ค้ำประกัน และหากทำประกันชีวิตกลุ่มจะได้รับสิทธิพิเศษ และพิเศษยิ่งขึ้นสำหรับผู้บริหารระดับสูง ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน
ผู้ สมัครสินเชื่อ พร้อมรับสิทธิพิเศษฟรี
• ค่าธรรมเนียมในการจัดการวงเงิน
คุณสมบัติของผู้ สมัครสินเชื่อ
ผู้เบิกจ่ายเงินเดือนผ่าน บมจ.ธนาคารกรุงไทย ดังนี้
• เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีเงินเดือนสุทธิเบิกจ่ายผ่านเข้าบัญชีไม่น้อยกว่า 15% ของเงินเดือนผู้กู้ติดต่อกัน 3 เดือน
• เป็นพนักงานบริษัทเอกชนที่มั่นคง มีเงินเดือนสุทธิเบิกจ่ายผ่านเข้าบัญชีไม่น้อยกว่า 25% ของเงินเดือนผู้กู้ติดต่อกัน 3 เดือน กำหนดรายได้ขั้นต่ำ 10,000 บาท
** (เงินเดือน หมายถึง เงินรายได้ที่ได้รับประจำทุกเดือนที่หน่วยงานต้นสังกัดจ่ายให้ เช่น เงินเดือน เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ และ เงินช่วยเหลือบุตร เป็นต้น ทั้งนึ้ไม่รวมเงินโบนัส หรือเงินรางวัลพิเศษ)
เงื่อนไขการใช้บริการ
• ประเภทสินเชื่อ วงเงินกู้หมุนเวียน
• ระยะเวลาการให้สินเชื่อและการผ่อนชำระ กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อ 1 ปี (ต่ออายุปีต่อปีโดยอัตโนมัติ)
เอกสารประกอบการ สมัครสินเชื่อ
• สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• สลิปเงินเดือน และหนังสือรับรองรายได้
• หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
อัตรค่าดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
อัตราดอกเบี้ย
• MRR + 3.5%
ค่าธรรมเนียม
• ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินอนุมัติ (เฉพาะครั้งแรกที่สมัครหรือขอเพิ่มวงเงิน)
• อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัดชำระหนี้ 15.00%
• ค่าธรรมเนียมรายปี ปีละ 200 บาท
ผู้ที่ต้องการ สมัครสินเชื่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคารกรุงไทย 1551 (www.contactcenter.ktb.co.th)
ลงวันที่ 29/03/2012 by CreditOnHand


Leave a Reply